Lentzinckserve 32, 7441 KE Nijverdal | 06-27007146

mijn projecten

mijn projecten

Heerenveen (programmamanager Omgevingswet) . De programmamanager geeft sturing aan de implementatie van de Omgevingswet, en zorgt ervoor dat de gemeente voor 1 januari 2023 voldoet aan de minimale eisen van de VNG. Daarnaast zorg ik dat de gemeente haar eigen programmadoelstellingen realiseert. Het goed functioneren van de organisatie onder de nieuwe wet, integraliteit en participatie in de uitvoering en werken vanuit de bedoeling zijn hier belangrijke onderdelen van. Het is mijn taak te sturen op het tempo, doelbereik, samenhang, en draagvlak. Ook zie ik toe op de haalbaarheid, efficiency, financiën en de capaciteitsvraag.

Wierden gemeente (strategisch beleid). Coördinatie en advisering alle beleids-, programma- en projectactiviteiten binnen het fysieke cluster. Het motto is: zorgen dat alle projecten, programma’s en activiteiten verbonden blijven met elkaar en gericht op de overstijgende doelen van de gemeente. Hieronder vallen: RO projecten, Omgevingswet, wonen, grondzaken, vastgoed, duurzaamheid en economie. Concrete opgaven: regie woningbouwprojecten, toekomst het Kulturhus Hoge Hexel, convenant Lerend Partnerschap Notter Zuna, het Middenplein Enter en grootschalige bedrijventerrein regio Twente.

Overijssel mkb (projectleiding). Het Koploperproject duurzaam ondernemen richt zich op een duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers en andere organisaties de kennis, de tools en het netwerk te bieden om beter in te spelen op ontwikkeling naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie. Het is een nieuwe samenwerking in Overijssel waarin bedrijven met gemeenten en provincie meedoen, onder mijn aanvoering, als initiatiefnemer/ projectleider. Sinds 2010 zijn er al 40 Koploperprojecten gestart in Friesland, Groningen en Drenthe, waaraan zo’n 400 bedrijven en andere organisaties meedoen.

Twenterand gemeente (programmaregie). Ontwikkelingsprogramma economie-arbeidsmarkt-onderwijs en platteland. Organisaties in de relevante netwerken bijeenbrengen en samenwerking versterken vanuit gemeenschappelijke visie, waarden en doelen: bedrijfsleven, onderwijs in de regio en provincie Overijssel. Deze omzetten in gezamenlijke projecten en activiteiten. Organisatie van uitvoeringskracht en financiën voorzien.

Staphorst gemeente (programmasturing). Samenhang aanbrengen tussen de verschillende opgaven en projecten. Programma als sturingmodel opgezet. Het beoogt, vanuit een helder programmadoel en met de benodigde middelen, het goede op het juiste moment te doen met een organisatie die het aankan.

Regionale Uitvoeringsdienst Twente (toekomst scenario's). Toekomstscenario’s Omgevingsdienst voor de Regionale Uitvoeringsdienst Twente: wettelijke houdbaarheid, democratische legitimiteit, samenwerking in de regio, kwaliteitsborging, doorzettingskracht, personele en financiële effecten bij een netwerkorganisatie en gemeenschappelijke regeling. Draagvlak deelnemende gemeenten en contacten met ministerie BZ en I&W, provincies en omgevingsdiensten in Oost-Nederland.

Haaksbergen gemeente (organisatieontwikkeling). Inrichting cluster Ruimte: integratie van de beleids- en uitvoeringsketen in het fysieke domein. Werkprocessen, organisatiedelen en mensen bij elkaar brengen en verbinden tot een logisch geheel zodat beleidsproducten op straat terug te vinden zijn en de uitvoeringspraktijk doorwerking op beleidsproducten heeft. Vernieuwing en coaching leidinggevenden. Contacten met gemeenten, provincie Overijssel en ministeries.

Zwolle-Kampen Netwerkstad (stedelijke samenwerking). Bundelen van de krachten van 2 steden op economisch terrein. Inspelen op de kansen van vestigingslocaties en ontsluiting voor bedrijven langs water, spoor en wegen. Het aanbod van mooi wonen, onderwijs en cultuur als promotor op de kaart zetten. Samenwerken op gebied van infrastructuur aan water, spoor en wegen. Strategische allianties met de provincie Overijssel, Flevoland en omliggende gemeenten.

Rotterdam Hogeschool (hoger onderwijs). Lectoraat transitie stadshavens: samenwerking met de Erasmus Universiteit om het concept transitiemanagement te operationaliseren naar deelvraagstukken in de Rotterdamse stadshavens. Studenten en docenten als deelnemers in de transitieopgaven door onderzoek en onderwijs.